Privacyverklaring

Delta HR B.V. en Delta Payroll B.V. (hierna: Delta) hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons, evenals de partijen die door ons worden ingeschakeld bij de uitvoering van onze dienstverlening, in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. In deze privacyverklaring leest u wat wij met uw persoonsgegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen. 


Welke gegevens verwerken wij van u?
De gegevens die wij registreren zijn de persoonsgegevens die wij als verwerker nodig hebben om uw salaris- en personeelsadministratie goed te administreren voor de werkgevers waarvoor wij de salaris- en personeelsadministratie verzorgen. Hieronder wordt ook verstaan het beheer van opleiding en ontwikkeling, functionering en beoordeling, tijdregistratie en roosterplanning, verzuimadministratie en gegevensaanlevering pensioenuitvoerder. Tevens registreren wij uw persoonsgegevens om uw verzoeken om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen en daarmee het klantcontact naar behoren te kunnen laten verlopen. Wij registreren onder andere de volgende gegevens van huidige en voormalige sollicitanten, werknemers, contractanten, leveranciers en andere medewerkers van werkgevers:

 • Personalia, zoals naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, foto enzovoort
   
 • Contactgegevens, zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) enzovoort
   
 • Burgerlijke staat, datum (einde) huwelijk, datum (einde) geregistreerd partnerschap, datum (einde) samenwonen
 • Informatie over verwanten, zoals personalia en contactgegevens
 • Titulatuur
 • Betalingsgegevens, zoals IBAN-rekeningnummer
 • Informatie over de (vorige) werkgever, zoals contactgegevens en gegevens sociale zekerheid (loonheffingsnummer, KvK nummer enzovoort)
 • Administratienummer/werknemersnummer
 • Functie(beschrijving)
 • Gegevens arbeidsovereenkomst, zoals brutosalaris, dienstverband, (onkosten)vergoedingen en andere arbeidsvoorwaarden
 • Nummer sociale zekerheid (voor aangiftes bij de overheid), zoals in Nederland het Burger Service Nummer (BSN)
 • Tijdregistratie en roosterplanning
 • Ziekteverzuimregistratie waaronder functionele beperkingen
 • Kwalificaties, informatie over persoonlijke ontwikkeling en evaluaties, met inbegrip van CV en referenties
 • Gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen, stages en subsidies daarvoor
 • Informatie betreffende de persoonlijke ontwikkeling en evaluatie, met inbegrip van vastlegging functionering en beoordeling
 • Andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van sociale en fiscale wet- en regelgeving, waaronder loonaangifte Belastingdienst
 • Gegevens betreffende klachten/geschillen
 • Bezoek website, welke pagina’s u bekijkt, welke informatie u achterlaat, uw gebruikersnaam, het IP-adres van uw computer, welk besturingssysteem u gebruikt, welke informatie u digitaal of per post wilt ontvangen.

Deze gegevens krijgen we van u, maar ook van uw werkgever of het UWV (als u arbeidsongeschikt bent). Ook kunnen we gegevens krijgen via derden die bijvoorbeeld namens uw werkgever diensten leveren. En wij verwerken gegevens die u ons dan wel uw werkgever geeft als u contact met ons of uw werkgever heeft zoals; telefonisch, via de website, via e-mail of via social media. 

Waarom verwerken wij uw gegevens?
In het kader van de uitvoering van de dienstenovereenkomst vindt er informatie-uitwisseling tussen de werkgevers en Delta plaats. De werkgever gebruikt de ontvangen gegevens voor het uitvoeren van de salaris- en personeelsadministratie, het uitvoeren van wettelijke regelingen en het afhandelen van uw vragen. Uw werkgever heeft de uitvoering van de salaris- en personeelsadministratie aan Delta uitbesteed. Delta behandelt de door u verstrekte persoonsgegevens in opdracht van uw werkgever met de grootste zorg en beveiliging en verstrekt uw gegevens niet aan derden, anders dan op grond van een uitbestedingsconstructie waarbij uw privacy wordt gewaarborgd, tenzij u ons daartoe machtigt of de wet ons daartoe verplicht.

Uw werkgever registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor de salaris- en personeelsadministratie volgens de onderliggende wet- en regelgeving. Ook kan uw werkgever uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van haar bedrijfsuitvoering, zoals fraudepreventie. Uw werkgever bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Uw gegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Delta gebruikt uw gegevens zo lang als nodig is om een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan uw wensen.

Indien wij uw gegevens al dan niet namens uw werkgever niet meer nodig hebben dan verwijderen wij de gegevens.


Vertrouwelijkheid en beveiliging
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd op de wijze die de wet- en regelgeving vereist en hebben wij beheerprocedures om de informatie nauwkeurig en compleet te houden. Zo wordt onbevoegde partijen – binnen en buiten onze organisatie – geen toegang verleend tot uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Daartoe verloopt het communicatie- en transactieproces op onze website daar waar nodig, via een beveiligde omgeving 


Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Wanneer u ons om inzage in uw persoonsgegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt via telefoon, e-mail of brief als wij voldoende zekerheid hebben over uw identiteit. Dit doen wij om uw privacy optimaal te beschermen. Wij verstrekken namens uw werkgever geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan, verplicht en noodzakelijk is zoals in geval van fraude. Ook dan worden uw gegevens gebruikt in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). 


Wat zijn uw rechten?
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien die wij al dan niet namens uw werkgever hebben geregistreerd. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u schriftelijk verzoeken tot correctie van de gegevens. U kunt ons ook vragen om uw gegevens te verwijderen als u daar een belangrijke persoonlijke reden voor heeft. Wij hebben uw gegevens wel nodig om uw salaris te kunnen regelen.

U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken, bijvoorbeeld dat wij u niet meer bellen of mailen. Bij correctie of verwijdering van gegevens geldt ook dat wij voldoende zekerheid over uw identiteit moeten hebben. Voor correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u een verzoek met uw reden richten aan:

Delta HR B.V./ Delta Payroll B.V.
T.a.v. afdeling administratie/ AVG
Westhoven 7
6042 NV Roermond 


Website
Van bezoekers aan onze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals type browser, bezochte pagina’s, duur van het bezoek en opgevraagde bestanden. Met deze informatie kunnen wij de website beter afstemmen op de behoefte van de bezoekers en u op een juiste en zorgvuldige manier informeren over salaris gerelateerde zaken en daar direct mee samenhangende onderwerpen.

Bij Delta gebruiken we verschillende cookies, die ervoor zorgen dat uw bezoek aan onze website prettiger en makkelijker wordt. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat u niet elke keer opnieuw het wachtwoord hoeft in te voeren of dat we u beter de informatie kunnen geven die u nodig heeft. 

Hieronder de lijst met een kleine uitleg over de reden waarom we ze gebruiken: 

 • Google Analytics
  hiermee houden we bij welke pagina's 'het goed doen' en welke we nog moeten verbeteren. Alle gegevens in Google Analytics zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar individuen. We hebben gekozen om uw gegevens op gebruikersniveau niet onnodig lang te bewaren, in Google Analytics doen we dat maximaal 26 maanden. Zo kunnen we de trends over de afgelopen 2 jaar vergelijken.
 • LinkedIn
  Zo kunnen we u in LinkedIn advertenties presenteren die voor u relevant zijn, maar ook juist advertenties niet voorschotelen die niet interessant zijn voor u. Via LinkedIn proberen wij altijd inhoudelijk berichten met meerwaarde aan u te presenteren.
 • Google Optimize (af en toe geactiveerd)
  Hiermee testen wij heel gericht onze website om die steeds weer een stukje beter te maken. Niks spannends, we kijken bijvoorbeeld op welke kleur knop vaker geklikt wordt. U merkt hier niets van en wij kunnen de testresultaten op geen enkele manier herleiden naar u als individu.
 • Clarity
  Hiermee verzamelen we feedback van onze websitebezoekers hoe we de website kunnen verbeteren. Ook dit kunnen we op geen enkele manier herleiden naar u als individu.
 • Futy chat
  Via deze tool kunt u op een laagdrempelige manier contact met ons krijgen. Aan de hand van uw gedrag op de website koppelen we gelijk de juiste collega die u dan goed te woord kan staan. In deze tool worden geen persoonsgegevens opgeslagen.
 • Google Tag Manager
  Hiermee kunnen we al onze tools die hierboven staan beschreven beheren.


Digitale nieuwsbrief
Wij kunnen ook digitale nieuwsbrieven aanbieden waarin u wordt geïnformeerd over salaris gerelateerde onderwerpen en ontwikkelingen die daarmee samenhangen. Gegevens zoals uw e-mailadres, die u bij aanmelding hebt opgegeven, gebruiken wij dan uitsluitend voor het toesturen van deze digitale nieuwsbrieven. U kunt zich ten alle tijden afmelden voor deze digitale nieuwsbrief.

Contactformulieren
Op de website kunt u diverse formulieren invullen en aan ons versturen. Wij verwerken deze gegevens, indien noodzakelijk, in onze administratie.

Delta behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Op onze webpagina kunt u steeds de actuele privacyverklaring vinden.


Vragen
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van gegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Delta HR B.V./ Delta Payroll B.V.
T.a.v. afdeling administratie/ AVG
Westhoven 7
6042 NV Roermond